Đi trở lại   Câu Lạc Bộ Cán Bộ Trẻ - TP Đà Nẵng > DIỄN ĐÀN THẢO LUẬN > Chuyên đề thảo luận > Kinh tế > Tổ Kinh tế 1
Gallery FAQ Thành viên Lịch Tìm kiếm Bài mới trong ngày Đánh dấu diễn đàn đã đọc

Gửi Đề tài mới Hồi đáp
 
Công cụ Đề tài
  #1  
Old 11-07-2010, 01:59 PM
lantth's Avatar
lantth
lantth is offline
Kế toán trưởng
Văn phòng CLB
 
» Tên thật: Trần Thị Hồng Lan
» Cơ quan công tác: Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Bài gửi: 17
Default Vai Trò Của Các Chủ Thể Tác động đến Phát Triển Du Lịch Bền Vững ở Thành Phố đà Nẵng

Lan vừa viết xong bài viết về phát triển du lịch bền vững, bài viết đề cập đến vai trò các chủ thể tác động đến phát triển du lịch bền vững ở Đà Nắng.
Rất mong được nhận góp ý của các bạn để mình hoàn chỉnh bài viết tốt hơn.
cảm ơn nhiều nhiều.

VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Trần Thị Hồng Lan
Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng

Vào những năm 70 của thế kỷ XX, vấn đề toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, sự biến đổi khí hậu, vấn đề ô nhiễm môi trường, sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, tính lịch sử, tính văn hóa, tính nhân văn ngày càng có nhiều thay đổi theo chiều hướng báo động đang được các nước rất quan tâm, đặc biệt những yếu tố này chi phối nhiều đến quá trình hoạch định chính sách phát triển kinh tế không chỉ của một quốc gia mà ảnh hưởng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu. Chính vì vậy, nhiều tổ chức quốc tế và nhiều quốc gia quan tâm đến vấn đề này.
Năm 1980, Hiệp hội quốc tế về bảo vệ thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên(UICN) đã đưa ra “ Chiến lược bảo toàn thế giới” với mục tiêu tổng thể là “Đạt sự phát triển bền vững bằng cách bảo vệ các tài nguyên sống”. Chiến lược này mới đặt ra với môi trường sinh thái. Chương trình môi trường của Liên hiệp quốc UNEP cũng đã đưa ra khái niệm phát triển bền vững nhưng nội dung đề cập rộng hơn không chỉ dừng lại ở phát triển bền vững về mặt sinh thái mà đề cập đến phát triển bền vững về mặt kinh tế và về mặt xã hội nhưng chưa đầy đủ.
Trong báo cáo “ Tương lai chung của chúng ta” của Hội đồng thế giới về môi trường và phát triển của Liên Hợp Quốc (WCED) năm 1987 đã đưa ra khái niệm “ Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng được những nhu cầu của hiện tại nhưng không trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ mai sau”. Khái niệm về phát triển bền vững này của WCED được nêu đầu đủ và toàn diện hơn đặt biệt là phát triển bền vững về kinh tế, được nhiều tổ chức và các quốc gia sử dụng.
Sau 10 năm thực hiện Chương trình Nghị sự phát triển bền vững toàn cầu, Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Phát triển bền vững được tổ chức tại ở Johannesburg (Cộng hòa Nam Phi) năm 2002 đã tổng kết, đáng giá và đưa ra khái niệm hoàn chỉnh về phát triển bền vững như sau : Phát triển bền vững là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa ba mặt của sự phát triển đó là phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống con người trong hiện tại nhưng không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai.
Phát triển bền vững là xu thế tất yếu và nhu cầu cấp bách trong tiến trình phát triển của xã hội loài người. Phát triển bền vững là quá trình phát triển hài hòa giữa ba mặt của sự phát triển đó là phát triển về kinh tế, phát triển về xã hội và phát triển về môi trường. Chương trình nghị sự 21 đã được các quốc gia tham gia thông qua về các giải pháp phát triển bền vững chung cho toàn thế giới trong thế kỷ 21. Đã có nhiều nước xây dựng thực hiện Chương trình nghị sự 21 và các nước trong khu vực đã xây dựng và thực hiện chương trình Nghị sự 21 về phát triển bền vững như Trung Quốc, Malaixia, Singapore…
Đối với Việt Nam đã tham gia và cam kết thực hiện phát triển bền vững. Thông qua việc ban hành và tích cực thực hiện Quyết định 187-CT ngày 12 tháng 6 năm 1991 về “ Kế hoạch quốc gia về môi trường và phát triển bền vững giai đoạn 1991-2000” đã tạo tiền đề cho quá trình phát triển bền vững ở Việt Nam. Để tăng cường công tác bảo bệ môi trường trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quan điểm phát triển bền vững đã được khẳng định trong Chỉ thị 36-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 1998 của Bộ Chính trị trong đó nhấn mạnh “Bảo vệ môi trường là một nội dung cơ bản không thể tách rời trong đường lối, chủ trương và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tất cả các cấp, các ngành, là cơ sở quan trọng bảo đảm phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Trước những thách thức về vấn đề môi trường, tiến bộ công bằng xã hội, khai thác tài nguyên, quan điểm bền vững đã được tái khẳng định trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam và trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội năm 2001-2010 là “Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường” và “Phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với bảo vệ và cải thiện môi trường, đảm bảo sự hài hòa giữa môi trường nhân tạo với môi trường thiên nhiên, giữ gìn đa dạng sinh học”.
Các nước đang phát triển ngày càng có xu hướng theo hướng phát triển nền kinh tế tri thức, phát triển sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, đẩy nhanh hiệu quả tăng năng suất lao động thông qua cải tiến công nghệ sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực và quản lý hiện đại…Đối với Việt Nam trong những năm qua, quá trình phát triển kinh tế của nước ta còn dựa nhiều vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, năng suất lao động thấp, sử dụng nhiều năng lượng, lượng rác thải ngày nhiều, tệ nạn xã hội ngày càng tăng, phức tạp và chưa được xử lý triệt để. Nguồn lực sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, môi trường ngày càng báo động. Cơ chế quản lý, hệ thống chính sách và công cụ chưa đồng bộ, chưa có sự kết hợp hiệu quả để đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa 3 mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Đặc biệt hơn nữa là trong quá trình hội nhập toàn cầu, phát triển bền vững càng được nhìn nhận nghiêm túc hơn. Đứng trước những vấn đề trên và để thực hiện được mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện cam kết quốc tế, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định 153/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2004 về Định hướng phát triển chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam).
Phát triển bền vững đã trở thành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực này đạt được kết quả bước đầu, nhiều nội dung đã đi vào thực tiễn cuộc sống. Phát triển bền vững dần trở thành xu thế tất yếu của cuộc sống.
Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam không phủ nhận, thay thế những chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đã ban hành mà nó là bộ khung cho các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện cũng như trong quá trình ban hành các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhằm kết hợp hài hòa, hợp lý giữa phát triển kinh tế, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Đây là ba nội dung cốt lõi để bảo đảm phát triển bền vững của đất nước. Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam tập trung vào những hoạt động, ngành kinh tế, những lĩnh vực xã hội, những lĩnh vực sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm cần được ưu tiên, cần được lựa chọn và triển khai trong thời gian 10 năm trước mắt, trong đó có định hướng cho phát triển du lịch bền vững.
Xu hướng du lịch ngày càng phát triển, nhu cầu khám phá, muốn chinh phục thiên nhiên, nghỉ ngơi v.v ngày càng tăng. Du lịch đã và đang phát triển với tốc độ rất nhanh, hàng loạt sản phẩm du lịch ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Nhu cầu mỗi cá nhân ngày càng tăng theo xu hướng phát triển của xã hội, họ thích những dịch vụ sang trọng, độc đáo, chi phí hợp lý, giao thông thuận lợi, đảm bảo an ninh và đặc biệt là vấn đề môi trường mà họ muốn hưởng thụ cùng với những dịch vụ du lịch phong phú, đa dạng cung cấp cho họ.
Mặt khác, phát triển du lịch là một trong những chiến lược mà các quốc gia đều hướng tới nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Du lịch là một hiện tượng mang tính toàn cầu và cũng là nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội và chính trị của nhiều quốc gia.
Du lịch mang tính hai mặt, ngoài khả năng đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội nhưng đồng thời nó cũng một phần làm cho môi trường bị xuống cấp và dần mất đi đặc thù của mỗi địa phương. Nguồn lực làm cơ sở phát triển du lịch rất dễ mất đi và nhu cầu cải thiện môi trường ngày càng tăng. Hiện nay, sự biến đổi khí hậu gây ra nhiều hiện tượng ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng và đây là vấn đề đặt ra cho nhân loại. Phát triển du lịch cũng cần quan tâm đến vấn đề này, nó liên quan đến việc xây dựng chiến lược, chương trình phát triển du lịch nhằm mang lại hiệu quả tối ưu. Hiệu quả tối ưu hay du lịch nhưng phải bền vững. Điều này có nghĩa là phát triển du lịch nhưng về mặt sinh thái phải đảm bảo lâu dài, có hiệu quả về khía cạnh kinh tế, đảm bảo sự công bằng về mặt xã hội, hoà nhập vào phát triển bền vững với môi trường tự nhiên.
Tiêu chuẩn du lịch bền vững toàn cầu hướng tới các mục tiêu chính là hoạch định phát triển bền vững và hiệu quả, nâng cao lợi ích kinh tế xã hội cho cộng đồng địa phương, gìn giữ di sản văn hóa và giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường. Để phát triển du lịch bền vững, chúng ta cần quan tâm tới nhiều khía cạnh, trong đó việc xây dựng chính sách sử dụng tài nguyên một cách hợp lí là một yếu tố đáng được quan tâm hàng đầu.
Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới, không thể đứng ngoài dòng chảy đó. Vì vậy, đối với Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng cũng như các địa phương khác cần có sự nhìn nhận lại quá trình phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, các vấn đề an sinh xã hội và những vấn đề khác đã mang tính bền vững hay chưa? Trong những năm gần đây, nhiều hội thảo khoa học được tổ chức bàn luận rất nhiều vấn đề về phát triển du lịch bền vững. Công trình nghiên cứu cấp nhà nước “ Cơ sở khoa học cho phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam” (2000-2002) do Viện nghiên cứu phát triển Du lịch thuộc Tổng Cục Du lịch chủ trì mang tính hệ thống và có giá trị cao nhất cho đến nay.
Tổng cục Du lịch đã phối hợp với Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Thế giới (IUCN), Tổ chức phát triển Hà Lan triển khai nghiên cứu du lịch bền vững dưới góc độ cộng đồng tại Sapa, A Lưới…và Đồng Nai là địa phương đầu tiên đã và đang triển khai nghiên cứu đề tài cấp tỉnh về phát triển du lịch bền vững trong mối quan hệ với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Mặc dù còn những quan điểm chưa thật sự thống nhất về khái niệm phát triển du lịch bền vững, cho đến nay đa số ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực có liên quan khác ở Việt Nam đều cho rằng:
“Phát triển du lịch bền vững là một hoạt động khai thác một cách có quản lí các giá trị tự nhiên và nhân văn nhằm thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách du lịch, có quan tâm đến lợi ích kinh tế dài hạn trong khi vẫn đảm bảo sự đóng góp cho bảo tồn và tôn tạo các nguồn tài nguyên, duy trì được sự toàn vẹn văn hóa để phát triển hoạt động du lịch trong tương lai; cho công tác bảo vệ môi trường và góp phần nâng cao mức sống của cộng đồng địa phương”(PGS.TS Phạm Trung Lương, Phát triển bền vững từ góc độ môi trường, tài liệu Nhân học du lịch).
Phát triển du lịch bền vững cần hướng tới việc đảm bảo đạt được 3 mục tiêu cơ bản sau:
- Đảm bảo sự phát triển bền vững về kinh tế: Đảm bảo sự tăng trưởng, phát triển ổn định lâu dài về mặt kinh tế của du lịch, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế của quốc gia và cộng đồng.
- Đảm bảo sự bền vững về tài nguyên và môi trường: Thể hiện ở việc sử dụng hợp lý các tiềm năng tài nguyên và điều kiện môi trường. Việc khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch cho phát triển cần được quản lý sao cho không chỉ thoả mãn nhu cầu hiện tại mà còn đảm bảo cho nhu cầu phát triển du lịch qua nhiều thế hệ. Bên cạnh đó trong quá trình phát triển, các tác động của hoạt động du lịch đến môi trường sẽ được hạn chế đi đôi với những đóng góp cho nỗ lực tôn tạo tài nguyên, bảo vệ môi trường.
- Đảm bảo sự bền vững về xã hội: Theo đó sự phát triển du lịch có những đóng góp cụ thể cho phát triển xã hội, đảm bảo sự công bằng trong phát triển.
Để đảm bảo đạt được 3 mục tiêu cơ bản trên, phát triển du lịch bền vững cần tuân thủ 10 nguyên tắc và những nguyên tắc này cần được triển khai trong toàn bộ lĩnh vực phát triển du lịch. Theo Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới IUCN đã đưa ra 10 nguyên tắc của du lịch bền vững, đó là:
+ Sử dụng nguồn tài nguyên một cách bền vững.
+ Giảm tiêu thụ quá mức và xả thải nhằm giảm chi phí khôi phục các suy thái môi trường, nâng cao chất lượng du lịch.
+ Phát triển phải gắn liền với bảo tồn tính đa dạng.
+ Phát triển du lịch phải lồng ghép với quy hoạch phát triển của địa phương, quốc gia.
+ Du lịch phải hỗ trợ các hoạt động kinh tế địa phương cũng như hạn chế tối thiểu thiệt hại môi trường.
+ Thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương.
+ Tăng cường sự trao đổi tham khảo ý kiến cộng đồng địa phương và các chủ thể có liên quan đảm bảo tính lâu dài trong giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động du lịch.
+ Đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ trong hoạt động du lịch, nhằm cải thiện các sản phẩm du lịch.
+ Phát huy trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin cho du khách một cách đầy đủ để nâng cao sự tôn trọng của du khách đến môi trường tự nhiên, xã hội và văn hóa khu du lịch.
+ Triển khai các hoạt động nghiên cứu nhằm đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề đảm bảo lợi ích cho các chủ thể liên quan.
Đà Nẵng được thiên nhiên ưu đãi gần 70 km bờ biển quanh năm chan hòa ánh nắng và nhiều bãi biển đẹp như Mỹ Khê, Tiên Sa, Sơn Trà, Bắc Mỹ An, Nam Ô, Xuân Thiều, Non Nước… Biển Đà Nẵng được Tạp chí kinh tế Forbes bình chọn là một trong sáu bãi biển đẹp nhất hành tinh, theo tờ Sunday Herald Sun (Australia) năm 2009 bãi biển Mỹ Khê nằm trong số 10 bãi biển đẹp nhất Châu Á. Với những cảnh quan thiên nhiên như vậy đã tạo cho Đà Nẵng một thế mạnh để phát triển du lịch đặc biệt là du lịch biển. Đà Nẵng là trung điểm của 05 Di sản văn hoá trong số 6 di sản văn hoá thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận là Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế, Động Phong Nha, phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn - trung điểm của “Hành trình Di sản” của du lịch Việt Nam. Đà Nẵng là một trong những nút quan trọng của Hành lang kinh tế Đông Tây, nhiều khu nghỉ mát sang trọng, nhiều trung tâm hội nghị đạt tiêu chuẩn quốc tế, nơi đây đã diễn ra các Hội nghị khối ASEAN, APEC.., là nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hoá về tâm linh như Lễ hội Quán Thế Âm, Lễ hội Cầu ngư, Lễ hội đình làng Hoà Mỹ, Lễ hội đình làng Hải Châu, một Bà Nà lung linh và ấn tượng nhất là “ Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế hàng năm” thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.
Cơ sở hạ tầng đầu tư phục vụ cho phát triển du lịch đang rất quan tâm và ngày càng thay đổi, thu hút đầu tư từ nhiều nguồn vốn khác nhau đã thúc đẩy cho phát triển dịch vụ du lịch, chất lượng dịch vụ trong du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, các cơ sở kinh doanh trong ngành du lịch như khách sạn, nhà hàng, vận chuyển hành khách, kinh doanh lữ hành...có nhiều thay đổi đáng ghi nhận, quan tâm hơn đến khách du lịch, luôn tạo ra những nét mới, đặc sắc về chương trình, tạo nên diện mạo mới của Đà Nẵng, dần biến Đà Nẵng thành điểm lý tưởng với du khách trong và ngoài nước.
Hiện nay, hệ thống mạng lưới điện hạ thế phục vụ cho các dự án du lịch tại bán đảo Sơn Trà, hệ thống cấp nước khu du lịch tại bán đảo Sơn Trà, hệ thống thông tin liên lạc cũng đã được thực hiện cơ bản hoàn thành và đã đi vào hoạt động phục vụ cho các dự án du lịch tại bán đảo Sơn Trà.
Ngoài ra, thành phố đang tiếp tục chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thành các hạng mục còn lại, nhất là tập trung khắc phục tình trạng sạt lở trên toàn bộ tuyến đường ra khu du lịch bãi Bắc. Đặc biệt, bãi tắm du lịch với tổng vốn đầu tư 12 tỷ đồng đã được hoàn thành và đưa vào hoạt động khu tắm nước ngọt số 1 và Công viên biển Phạm Văn Đồng.
Đề cập đến các dự án đã đưa vào hoạt động từ năm 2005 đến tháng 7-2008, ngành Văn hóa, Thể thao & Du lịch cho biết, gồm 24 khách sạn và khu du lịch Biển Đông với 1.264 phòng, trong đó có 3 khách sạn tiêu chuẩn 4 sao (Sandy Beach, Green Plaza, Hoàng Anh Gia Lai Plaza). Khu du lịch Sơn Trà Spa & Resort, khu du lịch Silver Shore-Hoàng Đạt và cáp treo Bà Nà đã đi vào hoạt động. Các dự án này đã góp phần tạo dựng hình ảnh du lịch Đà Nẵng trước mắt cũng như trong tương lai.
Phát triển khu công viên giải trí đường 2-9; phát triển các loại hình thể thao giải trí trên biển; đã hình thành các tour Caravan qua Lào, Thái Lan; tour “Con đường di sản miền Trung”, tour tham quan hầm đường bộ Hải Vân. Các loại hình du lịch mới cũng được triển khai như du lịch lặn biển ngắm san hô, câu cá, mô-tô nước; tuyến du lịch Đà Nẵng-Cù lao Chàm; tour du lịch khám phá Sơn Trà; tour leo núi, dã ngoại Bà Nà; tour du lịch sinh thái Nam Hải Vân-sông Trường Định-làng quê Hòa Bắc; tour xích lô du lịch...
Với vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi, với nhiều điểm nhấn du lịch ấn tượng riêng có đã giúp cho Đà Nẵng có nhiều cơ hội phát triển các ngành kinh tế trong đó có ngành du lịch. Trước những thay đổi nhanh chóng của thị trường, những biến động tài chính trên toàn cầu, những biến động về khí hậu…ngành du lịch Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng đang gặp rất nhiều khó khăn và thách thức.
Một là, phát triển du lịch phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa kinh tế với văn hóa, không thể chạy theo lợi nhuận mà đánh mất bản sắc dân tộc. Chính bản sắc dân tộc tạo thêm sự độc đáo, hấp dẫn đáp ứng nhu cầu của du khách, tăng thời gian lưu trú của du khách.
Hai là, nhận thức của người dân và các cấp lãnh đạo về vai trò của phát triển du lịch đối với nền kinh tế và đặc biệt trong thời kỳ hội nhập. Phải tập trung tuyên truyền tạo sự tham gia của cả cộng đồng vào phát triển du lịch.
Ba là, đội ngũ nhân lực trong ngành du lịch thiếu chuyên nghiệp cần được quan tâm đầu tư đúng mức cả về số lượng và chất lượng. Đây là vấn đề vừa cấp bách, vừa mang ý nghĩa chiến lược trong phát triển của du lịch Việt Nam.
Bốn là, hạ tầng giao thông chưa đảm bảo. Đây là một yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến thu hút khách du lịch.
Năm là, sản phẩm du lịch đơn điệu, công tác quảng bá, xúc tiến còn yếu, giảm năng lực cạnh tranh vùng trong thu hút khách du lịch. Chưa quảng bá để khai thác thị trường khách du lịch đặc biệt là thị trường trong khu vực Châu Á, chưa phát triển mạnh khối liên kết du lịch vùng.
Sáu là, cơ sở lưu trú chưa đảm bảo về quy mô và chất lượng, còn mang tính thời vụ, chưa kết hợp với công ty lữ hành trong việc cung cấp chổ ở cho du khách, giá cả không ổn định, thay đổi bất thường.
Bảy là, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường tự nhiên. Lượng chất thải do du khách và cơ sở kinh doanh du lịch thải ra ngày càng nhiều làm ảnh hưởng đến môi trường đặc biệt là môi trường biển. Vấn đề này ngày càng mang tính báo động. Phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường, cảnh quan, bảo tồn di tích thì mới đảm bảo tính bền vững, lâu dài.
Tám là, cải cách thủ tục hành chính, chính sách đối với khách du lịch chưa quan tâm hoặc có nhưng chưa đúng mức như thủ tục xuất nhập cảnh, chế độ hoàn thuế giá trị gia tăng…cũng làm ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch.
Những khó khăn trên chính là động lực cho chúng ta định hướng phát triển. Cần phải có hướng đi đúng, khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có để biến khó khăn thành những cơ hội thuận lợi góp phần vào sự phát triển.
Mục tiêu của du lịch là vì sự phát triển của cộng đồng, đem lại lợi ích cho cộng đồng và phát triển du lịch bền vững chỉ có thể thực hiện được khi có sự tham gia của cộng đồng. Đối với cộng đồng, để đạt được mục tiêu của phát triển du lịch bền vững, cần phải nâng cao nhận thức của người dân về phát triển du lịch. Đảm bảo sự tham gia và giám sát của cộng đồng trong quá trình du lịch vì cư dân địa phương hiểu hơn ai hết về môi trường nơi họ sinh sống. Bên cạnh đó, có sự tham gia của người dân cũng giảm được những yếu tố xung đột có thể xảy ra trong du lịch.
Phát triển du lịch bền vững là phát triển đồng thời về kinh tế, xã hội và môi trường. Để đạt được mục tiêu này thì vai trò của các chủ thể liên quan tác động đến phát triển du lịch bền vững là quan trọng, quyết định đến hiệu quả của quá trình phát triển. Các chủ thể tác động cụ thể, trực tiếp đến phát triển du lịch bền vững là cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương; doanh nghiệp kinh doanh du lịch; cộng đồng dân cư và du khách.
Đối với cơ quan quản lý nhà nước, sớm ban hành Quy hoạch ngành du lịch để từ đó có sự đầu tư theo lộ trình, đảm bảo đầu tư hiệu quả, phân bổ nguồn lực hợp lý cho từng giai đoạn, lựa chọn phát triển đúng hướng các dự án đầu tư. Chú trọng đến công tác bảo tồn, duy tu các công trình văn hóa.
Ban hành các quy định, cơ chế chính sách khuyến khích sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vào hoạt động phát triển du lịch. Cần có chính sách ưu tiên đối với những dự án đầu tư du lịch có các giải pháp khả thi nhằm giảm thiểu của tác động du lịch đến môi trường.
Tạo cơ sở hạ tầng đô thị, giao thông, thông tin và dịch vụ tài chính thuận lợi, hiện đại đáp ứng ngày càng cao cho du khách, đây cũng là điều kiện hỗ trợ rất cần thiết cho thu hút đầu tư phát triển du lịch. Xã hội hóa trong việc tạo sản phẩm du lịch nhằm mang lại chất lượng, giá cả đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo sản phẩm du lịch độc đáo để tăng lợi thế cạnh tranh trong du lịch.
Tập trung vào công tác thông tin, tuyên truyền. Đối với hoạt động marketing trong du lịch, cần có trách nhiệm cung cấp cho du khách những thông tin đầy đủ để nâng cao sự tôn trọng của du khách đến môi trường tự nhiên, xã hội và văn hóa khu du lịch. Quảng cáo đúng sự thật và không hứa hẹn những điều không có trong chương trình kinh doanh du lịch. Tránh quảng bá du lịch một cách ồ ạt thiếu trách nhiệm, điều này có tác động rất lớn đến việc đánh giá chất lượng đến mức độ hài lòng của du khách về chuyến đi. Có thể nói marketing trong du lịch giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.
Cần triển khai những nghiên cứu nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề mang lại lợi ích cho khu du lịch, cho nhà kinh doanh du lịch và cho du khách. Trong quá trình hoạt động, các khu du lịch cũng cần có những nghiên cứu đánh giá các tác động đến môi trường của hoạt động du lịch và đưa ra những giải pháp để cải thiện nó.
Chính quyền địa phương đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động phát triển du lịch, đóng vai như người thuyền trưởng. Do vậy, đội ngũ cán cộ, công chức cần được nâng cao, đào tạo bồi dưỡng cả về nghiệp vụ, về nhận thức chính trị, phát triển theo chiều sâu, xây dựng đội ngũ đáp ứng tình hình thực tiễn đặc biệt trong thời kỳ hội nhập. Để có thể khai thác hoạt động du lịch lâu dài, chúng ta cũng cần có những chính sách đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ trong ngành du lịch, nhằm thực thi các sáng kiến và giải pháp phát triển du lịch, cải thiện chất lượng các sản phẩm, dịch vụ du lịch.
Nhiệm vụ rất quan trọng là đảm bảo công tác an ninh, trật tự tại khu du lịch cũng như trên địa bàn thành phố tạo sự an toàn cho du khách.
Thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với các dự án phát triển và kinh doanh du lịch. Không quá chạy theo về đa đạng hóa sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho du lịch mà không tính đến yếu tố bảo vệ môi trường, xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể về tác động môi trường cho từng loại hình kinh doanh du lịch để có quyết định cuối cùng hiệu quả. Song song với những chính sách nhằm khuyến khích hoạt động du lịch bền vững phát triển, chúng ta cũng cần những biện pháp xử lí đối với những tố chức du lịch thiếu trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên.
Đối với doanh nghiệp kinh doanh du lịch, tích cực tham gia vào hoạt động du lịch bền vững theo chủ trương của chính quyền địa phương. Thực hiện kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường sự đầu tư phát triển hệ thống nhà hàng, khách sạn theo tiêu chuẩn quốc tế. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, bảo vệ môi trường. Hình thành quỹ phát triển du lịch từ sự đóng góp của các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành du lịch để tạo kinh phí hỗ trợ cho chính quyền địa phương duy tu, bão dưỡng các địa điểm, di tích văn hóa, hỗ trợ kinh phí cho chính quyền địa phương trong việc tổ chức các sự kiện lớn, độc đáo như Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế. Dần dần sử dụng những nguyên vật liệu phục vụ trong phát triển hoạt động du lịch theo hướng thân thiện môi trường. Phân tích tài chính, hiệu quả kinh doanh hợp lý để thực hiện không tăng giá trong mùa du lịch. Cùng với cộng đồng địa phương chia sẻ lợi tức từ hoạt động du lịch mang lại, giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập người lao động góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội với chính quyền địa phương.
Đối với đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, phải trang bị đầy đủ tiêu chuẩn cần có của người làm du lịch về đạo đức nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp và đặc biệt là trang bị kiến thức hiểu biết toàn diện cả về lịch sử, văn hóa, về ngoại ngữ, giữ vai trò như một PR về du lịch.
Đối với cộng đồng dân cư, du lịch không chỉ có những tác động kinh tế mà còn tác động đến cuộc sống cá nhân họ. Du lịch tác động lên cách sống, truyền thống và văn hóa cũng như sinh kế của họ. Không giống như những người tham gia khác trong ngành du lịch, cộng đồng địa phương sẽ phải giải quyết với vấn đề du lịch cho dù họ có được chọn tham gia hay không.
Các thành viên công động dân cư đóng vai trò quan trọng vừa trực tiếp và gián tiếp tác động đến phát triển du lịch. Họ có thể cho thuê đất để kinh doanh, cung cấp những dịch vụ cho công ty lữ hành như cơ sở lưu trú, hướng dẫn viên, thức ăn. Cho dù họ không tham gia trực tiếp vào ngành du lịch, nhưng họ cũng đóng vai trò gián tiếp tác động đến sự thành công của bất cứ doanh nghiệp du lịch nào. Sự giao lưu không chính thức của cộng đồng địa phương với du khách có vai trò trong việc mở rộng thêm những trải nghiệm của du khách, cảm thấy an toàn, hiếu khách và tiện nghi. Du lịch tác động rất lớn đến cuộc sống của cộng đồng địa phương về việc làm, thu nhập, văn hóa bản địa. Trong quá trình hoạch định về phát triển du lịch cần tạo sự tham gia của cộng đồng địa phương. Họ đóng vai trò chính trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, bảo đảm tính bền vững về sử dụng nguồn lực phục vụ cho hoạt động du lịch. Sự xáo trộn, mâu thuẫn giữa người dân địa phương với du khách dễ xuất hiện nếu họ đứng ngoài cuộc, làm giảm sự an toàn cho du khách.
Cần phải thiết lập, duy trì mối quan hệ cộng đồng dân cư trong quá trình triển khai hoạt động du lịch để xác định rõ mục đích và lợi ích cho họ từ hoạt động du lịch mang lại. Đảm bảo cung cấp thông tin cho cộng đồng địa phương để họ có thể tham gia xuyên suốt trong bất kỳ hoạt động du lịch nào tạo sự bền vững, lâu dài không chỉ về dịch vụ du lịch, môi trường, công tác bảo tồn mà còn là sự hài lòng đối với du khách.
Du khách là người tham gia cuối cùng trong việc đưa du lịch bền vững vào thực tiễn. Việc thu hút du khách đến du lịch bền vững thường bao gồm hai yếu tố. Đó là giới thiệu du khách về sự tồn tại của khu bảo tồn, các địa danh văn hóa và những điểm nổi bật thu hút du khách được thể hiện thông qua quyển sách hướng dẫn du lịch cho du khách là hữu ích, giúp du khách có thể du lịch tự do không phải tham gia theo tour, nâng cao nhận thức cho du khách về các vấn đề quan trọng mà ngành du lịch đang đối mặt và giúp cho họ thay đổi nhu cầu. Khuyến khích du khách tham gia bảo trợ cho du lịch bền vững hơn là du lịch đại chúng. Họ sẵn sàng trả thêm phí để hưởng lợi từ du lịch bền vững mang lại hơn là tham gia hoạt động du lịch khác không thân thiện với môi trường. Nhưng cần có sự phân tích hợp lý đảm bảo sự hài hòa giữa phí họ phải nộp với dịch vụ mà họ được hưởng vì ai cũng bị giới hạn về mặt tài chính và họ sẽ không trở lại nếu mức phí quá cao.
Họ cần cung cấp thông tin về môi trường xung quanh, văn hóa địa phương và di sản văn hóa, đồng thời giải thích cho khách hàng về những hành vi thích hợp khi tham quan các khu vực tự nhiên, các nền văn hóa và các địa điểm di sản văn hóa. Và cần có những tiêu chí nhằm đánh giá sự hài lòng của du khách để có những biện pháp điều chỉnh phù hợp.
Bài viết đề cập chủ yếu về vai trò của các chủ thể tác động đến phát triển du lịch bền vững. Các chủ thể như phân tích ở trên tác động rất lớn đến phát triển du lịch bền vững, mỗi chủ thể đều có quan điểm, mục tiêu và những mong muốn khác nhau từ hoạt động du lịch. Do vậy cần xác định và tìm hiểu mỗi bên để việc lập kế hoạch phát triển du lịch bền vững đạt hiệu quả hơn.
Đà Nẵng là một thành phố năng động và phát triển. Phát triển bền vững là một nhu cầu đặt ra không chỉ đối với du lịch mà còn là mục tiêu hướng đến của rất nhiều ngành, lĩnh vực khác như theo cam kết thực hiện chương trình nghị sự 21 về phát triển bền vững. Phát triển du lịch chỉ đạt đến bền vững khi đạt được các tiêu chuẩn vì cộng đồng không những trong hiện tại mà còn ở tương lai. Do vậy thành phố cần có những giải pháp trong phát triển du lịch, nhằm phát huy cao nhất hiệu quả các nguồn lực liên quan đến hoạt động du lịch đem lại không chỉ cho du khách mà còn cho cộng đồng bản địa.

Tài liệu tham khảo :
1. Nguyễn Đình Hòe(2001), Du lịch bền vững, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Thủ tướng Chính phủ (2004), Quyết định số 153/TTg ngày 17 tháng 8 năm /2004 về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam.[/left][/left][/center]
Reply With Quote
  #2  
Old 11-03-2011, 12:23 AM
vinhhq
vinhhq is offline
Hội viên CLB
Kỹ thuật Công nghệ 1
 
» Tên thật: Hồ Quang Vinh
» Cơ quan công tác: Sở Giao thông - Vận tải
Bài gửi: 31
Default

Do bài viết dài mà phân đoạn nên đọc rất đau mắt -> do đọc đau mắt nên chỉ đọc lướt -> do chỉ đọc lướt nên chỉ có vài ý kiến nhỏ với chị Lan:
- Đã nói phát triển bền vững thì đầu tiên phải có phát triển. Cần có số liệu cụ thể để chứng minh sự phát triển trong phần hiện trạng. Trong đó đặc biệt lưu ý lượng khách lưu trú.
- Phần vấn đề và giải pháp hình như đem gắn cho bất cứ địa phương nào cũng được vì nó quá chung chung. Chị có thể cụ thể hơn được ko? hoặc có sự so sánh để làm nổi lên vấn đề ĐN đang gặp phải và giải pháp ĐN cần thực hiện.
- Các giải pháp theo e nghĩ chị nên phân nhóm. Ví dụ về nhân lực, liên kết, tổ chức và môi trường thể chế. Phân nhóm có thể đi sâu vào chi tiết và rành mạch hơn.
- Và cuối cùng, nhìn lại mới thấy bài này đăng lâu rồi. hehe thôi kệ, lỡ đánh rồi
Reply With Quote
Gửi Đề tài mới Hồi đáp


Số người đang xem đề tài này: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Các thành viên đã xem đề tài này: 13
bacnh, ducvtm, duonglc, haitm, lantth, phuchtd, tampv, thaodp, thuannd, trunglm, trungpq, tuandd
Công cụ Đề tài

Quyền hạn của bạn
Bạn không được quyền gửi đề tài mới
Bạn không được quyền gửi trả lời
Bạn không được quyền gửi file đính kèm
Bạn không được quyền chỉnh sửa bài viết của bạn

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Chuyển đến Chuyên mục


Múi giờ hệ thống GMT +7. Bây giờ là 08:33 PM.

Bản quyền của Câu lạc bộ Cán bộ trẻ thành phố Đà Nẵng
Giấy phép số:
277/GP-BC do Cục Báo Chí, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 28/6/2007
Văn phòng:
44 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 84.511.840469
E-mail: canbotre@danang.gov.vn; Website: canbotre.danang.vn
Powered by vBulletin®
Version 3.6.5 Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd.